Konkurso „SMART Family activity” taisyklės

07. Aug 2017, 14:59 Mamyčių klubas Mamyčių klubas

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkursas „SMART Family activity“ (toliau – „Konkursas“)

Organizuojamas pagal Taisykles (toliau – „Taisyklės“), nustatytas šiame dokumente.

2. SIA „Lietiskas kreativitates grupa“
Ryga, Vilandes str. 1-9 LV-1010. Phone +371 67350750; konkursas@mamyciuklubas.lt (toliau - "Organizatorius").

3. Konkurso dalyviais gali būti šeimos (tėvai ir vaikai) (toliau – „Dalyviai“). 

4. Konkurso tikslas yra skatinti šeimų sveikos mitybos įpročių gerinimą, ypatingą dėmesį atkreipiant į teigiamas 100 proc. sulčių ir glotnučių, parduodamų parduotuvėse, savybes.

2. KONKURSO OBJEKTAS

1. Konkurso objektas – nuotraukos, kuriose atsispindi „SMART” šeimos laisvalaikis, subalansuota mityba ir sulčių bei glotnučių vartojimas, kaip svarbi jos dalis (toliau – „Nuotraukos“).

2. Nuotraukose draudžiama rodyti bet kokius sulčių ar glotnučių prekinius ženklus.  

3. KONKURSO GRAFIKAS

1. Nuotraukos Konkursui priimamos iki 2017 m. rugsėjo 7 dienos.

2. Konkurso rezultatai bus paskelbti rugsėjo 21 d. internetiniame puslapyje www.mamyciuklubas.lt. Konkurso laimėtojas informaciją apie rezultatus gaus elektroniniu paštu.

4. DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI

1. Pateiktas Nuotraukas vertins komisija, kurią sudarys Mamyčių klubo atstovai – www.mamyciuklubas.lt redakcija ir TV laidos „Mamyčių klubas” komanda.

2. Nuotraukose bus vertinamas originalumas, išradingumas, nuotraukose parodant, kaip šeimos vartoja sultis ir glotnučius, kokią naudą jie teikia sveikatai.

3. Komisijos sudėtį (3 narius) nustato Organizatorius.

 4. Komisija sąžiningai ir objektyviai vertins visas atsiųstuas Nuotraukas, atitinkančias Konkurso Taisykles.

5. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. Siųsdami Nuotraukas, Dalyviai patvirtina savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis. 

2. Dalyviai privalo užtikrinti, kad siunčiamame Konkursiniame darbe Nuotraukose nebūtų nurodyta jokių prekių ženklų, nebūtų asmenų, kurie nedavė išankstinio sutikimo savo atvaizdo viešinimui, atvaizdų. Nuotraukose vaizduojami sultys ir glotnučiai turi būti stiklinėse. Nuotraukas dalyviai turi atsiųsti JPG, JPEG, tiff, png formatu elektroninio pašto adresu: konkursas@mamyciuklubas.lt.

3. El. laiške turi būti nurodyti šie duomenys:

a) Šeimos atstovo vardas ir pavardė.

b) mob. telefonas ir el. pašto adresas;

El. laiško temoje turi būti nurodyta „Konkursas „SMART Family activity”.

6. DOVANOS

 

1. Prizas yra 1 išmanusis įrenginys „iPad”.

 

7. SKUNDAI

1. Skundus dėl Konkurso Dalyviai per 14 kalendorinių dienų nuo Konkurso rezultatų paskelbimo gali pateikti Organizatoriui. Skundai teikiami raštu, siunčiami registruotu laišku adresu SIA „Lietiskas kreativitates grupa“
Ryga, Vilandes str. 1-9 LV-1010. 

2. Skunde turi būti nurodyti skundą teikiančio asmens duomenys, tikslios skundo teikimo priežastys bei suformuluotas skundo reikalavimas.

3. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka pateikti skundai bus išnagrinėti per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Skundą pateikęs asmuo apie skundo išnagrinėjimą bus informuotas registruotu laišku.

4. Skundai tenkinami arba atmetami Organizatoriaus potvarkiais. Dalyvis, nesutinkantis su Organizatoriaus potvarkiu, teisės aktų nustatyta tvarka gali reikšti ieškinį Lenkijos Respublikos teismams.

8. AUTORIŲ TEISĖS

1. Jei Nuotrauka pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių yra laikytina autorių teisių objektu, Koordinatorius, atstovaudamas Konkurso dalyvius, išsiuntęs Konkursinį darbą el. pašto adresu konkursas@mamyciuklubas.lt, perduoda Organizatoriui visas autorių turtines teises, įskaitant, bet neapsiribojant: a. teisę atgaminti Nuotrauką bet kokia forma ar būdu, įskaitant teisę perleisti atgaminimo teisę bet kuriam Organizatoriaus pasirinktam trečiajam asmeniui be jokių laiko ir teritorijos apribojimų, visais atgaminimo būdais, žinomais Nuotraukos atsiuntimo. 

2. Dalyviai gali teikti Konkursui tik savo darytas Nuotraukas, kurių autorių teisės priklauso Dalyviams. Nuotraukose draudžiama cituoti bet kokius svetimus kūrinius.

3. Dalyviams Nuotraukose draudžiama pateikti bet kokį turinį, pažeidžiantį galiojančius įstatymus, gerą moralę ir viešąją tvarką, įskaitant, bet neapsiribojant: vulgarų, skatinantį smurtą ir diskriminaciją turinį, taip pat turinį, pažeidžiantį bet kokias trečiųjų asmenų teises.

4. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu patikrinti bet kurią Nuotrauką ir nustatęs, kad Nuotrauka neatitinka reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 3 ir/ar 4 dalyse, bet kuriame Konkurso etape pašalinti Nuotrauką ir ją dariusius Dalyvius iš Konkurso.  

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriame Konkurso etape pašalinti iš Konkurso

Konkursinį darbą, neatitinkantį reikalavimų, nustatytų šiose Taisyklėse.

2. Šiame Reglamente neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.